Suomen Spanieliiton MEJÄ- mestaruuskokeen säännöt

17.05.2012 01:18

 

Suomen Spanieliiton MEJÄ- mestaruuskokeen 
säännöt
 
Hyväksytty Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:ssä 11.01.2011
Voimassa 01.01.2012 alkaen
1. Kokeen tarkoitus
Kokeen tarkoitus on valita Suomen Spanieliliiton jälkimestari. Kilpailu käydään metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokassa.
2. Osallistumisoikeus
Kokeeseen saavat osallistua Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten  FCI:n roturyhmään 
8.2 ja 8.3 kuuluvat koirat. Muilta osin sovelletaan metsästyskoirien jäljestämiskokeen sääntöjä.
Kokeeseen valitaan kuusi (6) koiraa kodassa 4. määritellyn valintamenettelyn mukaan sekä edellisen 
vuoden mestari.
3. Lohkojako
Suomen Spanieliliitto ry:yn kuuluvat jäsenyhdistykset jaetaan kuuteen eri lohkoon (lohkot 1  – 6). 
Jokaiseen lohkoon kuuluvat jäsenyhdistykset määrittelee Suomen Spanieliliitto ry:n MEJÄ-toimikunta 
(toimikunnan puuttuessa lohkojaon määrittelee Suomen Spanieliliitto ry:n hallitus). Kussakin lohkossa 
nimetään henkilö lohkovastaavaksi, joka vastaa koirien valinnasta ja mahdollisesta karsintakokeen 
järjestämisestä.  Lohkovastaavan valitsevat lohkon jäsenyhdistykset ja ilmoittavat hänen nimensä 
Suomen Spanieliliitto  ry:n MEJÄ-toimikunnalle (toimikunnan puuttuessa ilmoitetaan Suomen 
Spanieliliitto ry:n hallitukselle).
4. Valintamenettely
Kukin lohko valitsee mestaruuskokeeseen edustajansa ja mahdolliset varakoirat. Varakoiria valitaan 
vähintään kaksi (2) kappaletta.Näissä säännöissä koiran haltijalla tarkoitetaan ihmistä, jonka luona koira pysyvästi asuu. Koiran 
haltijan on kuuluttava johonkin Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistykseen.
Koiran haltija ilmoittaa koiransa kirjallisesti kunkin lohkon lohkovastaavalle,viimmeistään 14 päivää 
ennen mestaruuskoetta. Mikäli koiran haltija kuuluu johonkin maanlaajuiseen rotua harrastavaan 
yhdistykseen ja/tai useampaan paikalliseen jäsenyhdistykseen, on koiran haltijan itse päätettävä mitä 
yhdistystä haluaa edustaa koiransa kanssa. Vain yhtä yhdistystä voi edustaa. 
Valinnan lohkon edustajasta tekee lohkovastaavan nimeämä valitsijahenkilö. Valinta suoritetaan kolmen parhaan voittajaluokasta saavutetun tuloksen yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Jos tämän 
jälkeen on tasatuloksia, niin neljäs tulos ratkaisee. Jos tilanne on vielä tasan, lohkon edustaja 
ratkaistaan arpomalla.
Mikäli jostakin lohkosta ei tule yhtään ilmoittautumista, niin kokeeseen otetaan muiden lohkojen varakoirista se, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä.
Koetuloksiksi hyväksytään edellisen rotumestaruuskokeen jälkeen saavutetut voittajaluokan tulokset.
Lohkon koirat voidaan valita myös karsintakokeen avulla. Karsintakokeen koirat valitaan yllä olevan 
menettelytavan mukaisesti. Mestaruuskokeen varakoiraa valittaessa karsintakokeen tulos voidaan 
laskea yhdeksi kokeeksi.
4.1.1 Karsintakoe
Koe on järjestettävä viimeistään 14 päivää ennen mestaruuskoetta. Eri pyynnöstä Suomen Spanieliliitto 
ry:n MEJÄ-toimikunnalta tai Suomen Spanieliliitto ry:n hallitukselta koe voidaan järjestää myös 
myöhemmin.
Jos lohkon jäsenyhdistykset valitsevat edustajansa karsintakokeen perusteella, on päätös 
karsintakokeen järjestämisestä oltava yksimielinen. Muussa tapauksessa koirat valitaan tulosten 
perusteella yllä olevan menettelyn mukaisesti.
Karsintakokeen paras koira osallistuu mestaruuskokeeseen. Varakoirat valitaan seuraavista tulosjärjestyksessä. Varakoirien pisteiden ollessa tasan, arpa ratkaisee järjestyksen.
Karsintakokeessa kilpaillaan metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokassa.
4.1.2 Osallistujamäärän täyttäminen varakoirilla
Jos jokin lohko ei lähetä edustajaa mestaruuskokeeseen tai edellisen vuoden mestari ei osallistu, täytetään vapaat paikat varakoirista.
Edellisen vuoden mestarin jäädessä pois, valitaan sen tilalle varakoira siitä lohkosta, jota se edusti 
mestariksi tullessaan.
Muissa tapauksissa varakoirat valitaan koetulosten perusteella tulosjärjestyksessä. Varakoirien pisteiden ollessa tasan, arpa ratkaisee järjestyksen.
4.1.3 Ilmoittautuminen mestaruuskokeeseen
Lohko ilmoittaa edustajansa sekä ensimmäisen ja toisen varakoiransa mestaruuskokeen järjestäjälle 
viimeistään 12 päivää ennen mestaruuskoetta. Valintaperusteet (ts. varakoirien saavuttamat pisteet) 
ilmoitetaan myös mahdollisten varakoirien valintaa varten.5. Erimielisyydet
Mikäli mestaruuskokeeseen osallistumaan oikeutettujen koirien valinnasta syntyy erimielisyyttä, pää-
töksistä voi valittaa Suomen Spanieliliitto  – Finlands Spanielförbund ry:n hallitukselle, jolla on ylin 
päätäntävalta asiassa.
6. Järjestävä yhdistys
Kukin lohko järjestää mestaruuskokeen vuorollaan järjestyksessä lohko 1  – lohko 6. Ellei vuorossa 
oleva lohko koetta pysty järjestämään, vuoro siirtyy seuraavalle lohkolle, mutta tästä on ilmoitettava 
viimeistään edeltävässä mestaruuskokeessa.
7. Tuomarit
Suomen Spanieliliitto  – Finlands Spanielförbund ry:n MEJÄ-toimikunta tai hallitus valitsee mestaruuskokeen ylituomarin ja hänen varatuomarinsa, joka on seuraavan vuoden ylituomari.
8. Muutokset sääntöihin
Muutokset näihin sääntöihin ja ohjeisiin valmistelee Suomen Spanieliliitto  – Finlands Spanielförbund 
ry:n MEJÄ-toimikunta (toimikunnan puuttuessa jäsenyhdistys voi tehdä muutosesityksen), joka esittää 
hyväksymänsä muutokset Suomen Spanieliliitto  – Finlands Spanielförbund ry:n hallitukselle vahvistettavaksi.
 
Lähde: www.spanieliliitto.fi